Vedtægter

”Sammenhold i Øst”

§ 1   Foreningen navn og hjemsted
Foreningens navn er ”Sammenhold i Øst” og er en temagruppe under Borgerforum i Aalborg Øst.

Foreningen har hjemme hos den siddende formand

§ 2   Formål
Foreningen formål er at etablere og afholde aktiviteter i Aalborg Øst – samt medvirke til gennemførelse af aktiviteter, der afholdes af andre organisationer (f.eks. Borgerforum)

§ 3   Medlemskreds
Medlem af foreningen er alle personer, der kan tilslutte sig foreningens formålsparagraf, og som støtter et eller flere arrangementer med frivillig arbejdskraft. Har man ikke deltaget 1 år, bortfalder medlemskabet.

Opstår der tvivl om medlemskab, afgøres dette af bestyrelsen. Afgørelsen skal indbringes for den førstkommende generalforsamling.

§ 4   Drift og kapitalforhold
Foreningens drift gennemføres ved evt. frivillige bidrag, sponsorater, overskud fra aktiviteter og evt. tilskud fra offentlige myndigheder samt private/offentlige fonde.

Foreningen tegnes af formanden. Bestyrelsen kan give kassereren tegningsret i økonomiske dispositioner.

Delregnskab udarbejdes for hvert enkelt afholdt arrangement. Disse indgår i foreningens samlede regnskab. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet skal godkendes og underskrives af foreningens revisor og fremlægges på generalforsamlingen.

Foreningens medlemmer, bestyrelse og revisor kan ikke gøres personlig ansvarlige for foreningens indgåede forpligtigelser, for hvilke foreningen alene hæfter med dens evt. formue.

§ 5   Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned. Der indkaldes til generalforsamling 3 uger før den fastsatte dato.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen.

Ved afstemning har hver person én stemme – beslutninger foretages ved flertalsafgørelse.

Forslag til vedtægtsændring skal fremsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen, således at forslaget kan fremsendes til mødedeltagerne inden generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamling:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
– valg af formand
– valg af kasserer
– valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer
– valg af 2 suppleanter
– valg af revisor
– valg af revisorsuppleant
6. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når 3 medlemmer fremsætter ønske herom. Der indkaldes med 1 uges varsel.

For at have stemmeret på generalforsamlingen, skal man have deltaget i et af det forgangne års aktiviteter.

§ 6   Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formanden og 4-6 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år. Formanden og 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år og kasserer og 1-2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Suppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.

§ 7   Opløsning
Eventuel opløsning af foreningen skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages og højst 4 ugers mellemrum – hver gang ved almindelig stemmeflertal.

Indkaldelse skal ske med 3 ugers varsel til den første generalforsamling og mindst 12 dage til den anden generalforsamling. Indkaldelse følger i øvrigt indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Ved opløsning disponeres eventuel formue af bestyrelsen for Borgerforum, til gavn for sociale og kulturelle aktiviteter i Aalborg Øst.

Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. august 2003.

Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14. januar 2017

Aalborg, den 14. januar 2017
Laila Rebstrup, dirigent